Patentbesvärsrättens entre från Karlavägen

Foto: Karlavägen 108

Patentbesvärsrätten (PBR) är en fristående specialdomstol som efter överklagande överprövar Patent- och registeringsverkets beslut i ärenden om patent, varumärken och mönster samt namn och utgivningsbevis. Domstolen överprövar också Statens jordbruksverks beslut i ärenden om växtsortsskydd.

Domstolen har sina lokaler på Karlavägen 108 i en av de byggnader som byggdes på 1960-talet i kvarteret Garnisonen på Östermalm. Det ligger i anslutning till det byggnadskomplex som i slutet på 1800-talet uppfördes som kaserner för Svea och Göta Livgarden i Stockholm.


Patentbesvärsrättens yttrande över departementspromemorian Patent- och marknadsdomstol (Ds 2014:2)

PBRs yttrande AD nr 14-008 Departementspromemorian Patent och marknadsdomstol Ds 2014-2
Modifierad: 2014-04-15